Kỉ-Yếu Phan Thanh Giản 2018

Kỉ-Yếu Phan Thanh Giản (Tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017)  Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết) 2018
 Kỉ-Yếu Phan Thanh Giản 2018 (Tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết)