Mục Đích

Do hoàn-cảnh lịch-sử, dân-tộc Việt-nam hiện nay không chỉ sinh sống trong lãnh-thổ Việt-nam mà đã trải rộng khắp thế-giới. Để các thế-hệ trẻ của cộng-đồng Việt-nam tại hải-ngoại không xa lìa gốc rễ văn-hoá - vốn là sức mạnh tinh-thần của dân-tộc - việc nghiên-cứu và giảng dạy ngôn-ngữ, văn-học, văn-hoá, lịch-sử, địa-lý Việt-nam tại hải-ngoại đã trở nên vô cùng khẩn-thiết.


Với chức-năng nghiên-cứu, quảng-bá và giảng dạy, Viện Việt-học hướng đến các mục-tiêu sau đây:
  • Tạo sự cảm-thông và góp phần duy-trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt đang sống tại khắp nơi trên thế-giới;
  • Phân-tích một cách nghiêm-túc ưu, nhược điểm của văn-hóa Việt-nam. Thẩm-định một cách khách-quan địa-vị cùng vai-trò của văn-hoá ấy trong toàn thể văn-hoá nhân-loại;
  • Tìm cách bồi-dưỡng và phát-huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn-giữ trong nếp sống tinh-thần của người Việt-nam;
  • Góp ý một cách cụ-thể, sáng-tạo và hướng-thượng trước nhu-cầu thích-nghi một cách hài-hoà văn-hoá Việt-nam và văn-hoá địa-phương cũng như thế-giới.
Viện Việt-học toạ lạc trong trung tâm thành phố Westminster, tiểu bang California:

15355 Brookhurst St., Suite 222,
Westminster, CA 92683, USA

Giờ mở cửa:
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu: Từ 4:00pm đến 6:30pm
Thứ Bảy: Từ 10:30am đến 12:30pm
Đóng cửa vào ngày Chủ Nhật

Thư từ xin gởi về:
P.O. Box 11900
Westminster, CA 92685-1900

Liên lạc:
Telephone: (714) 775-2050
eMail: info@VietHoc.org

Địa chỉ võng trạm: www.VietHoc.org
Comments