Tiệm Sách

Cơ Sở Xuất Bản Viện Việt Học xuất bản:
  • Bản-tin liên-lạc và thư-mục
  • Tạp-chí nghiên-cứu
  • Tài-liệu nghiên-cứu
  • Tài-liệu song-ngữ dành cho tuổi trẻ Việt-nam hải-ngoại và người bản-xứ.
  • Xuất-bản và bảo-trợ các tác-phẩm có giá trị về Việt-học

 

Sách Việt Ngữ Mới In

Sách Anh Ngữ Mới In

  • Vietnamese: An Introductory Reader   Author: Kim Dzung Phạm Publisher: Viện Việt Học & Riverside (SEATRIP), CA, 2008 ISBN: Price: $60.00 US Weight: 1.19 lbs   Notes:
    Posted May 19, 2009, 3:18 PM by Quốc-Anh Vương
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »
Comments