Ban Biên TậpNguyễn Hữu Vinh
(Hsin-Chu, Taiwan)

Đặng Thế Kiệt
(Paris, France)

Đỗ Quốc Bảo
(Heddessheim, Germany)

Nguyễn Doãn Vượng
(San Jose, CA, USA)

Lê Văn Đặng
(Seattle, WA, USA)

Nguyễn Văn Sâm
(Port Arthur, TX, USA)

Alexandre Lê
(Paris, France)

Nguyễn Ngọc Bích
(Springfield, VA, USA)

Trần Uyên Thi
(Centreville, VA, USA)

Trần Bạch Vân
(Philadelphia, PA, USA)

Phạm Hải
(Camarillo, CA, USA)
 

  Phần Kỹ Thuật

  1. Font: Chân Nguyên Ðỗ Quốc Bảo (Germany), Tô Minh Tâm (USA) và Ni sinh Thiền Viện Viên Chiếu (Việt Nam) thực hiện, khởi công từ năm 2001, xong năm 2003, và công bố vào 2005.

  2. Kỹ thuật: Nguyễn Doãn Vượng (San Jose, CA, USA).

  3. Host, diskspace, bandwidth, databases: Hồ Phước Hùng (San Diego, CA, USA) và Viện Việt Học (Westminster, CA, USA).
Comments