Dự Án‎ > ‎

Nam Phong Tạp Chí

Bối cảnh

Viết lý do hoặc hoàn cảnh dẫn đến việc thành lập chương trình này

Mục Đích

Liệt kê các mục đích chính, hoặc các mục tiêu có thể "measure" được

Hình Thức Tổ Chức

Tả hình thức tổ chức, hoặc phương pháp thực hiện chương trình

Ban Điều Hành

Ban điều hành gồm những ai

Thời hạn

Chương trình này dự tính bắt đầu vào ngày tháng nào, và bao giờ kết thúc

Kết quả/Diễn Tiến

Tường trình kết quả hoặc diễn tiến của chương trình. Ít nhất mỗi tháng một bản thông báo.

Thông Cáo


The gadget spec URL could not be found


Subpages (1): Thông Cáo
Comments