Lớp Vỡ Lòng C

posted May 20, 2009, 11:34 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:35 AM ]
Thưa Thày Cô,

Lớp Vỡ Lòng C sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 5. Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm VVH sẽ nhận thêm chừng 15 đến 20 học sinh với tiêu chuẩn sau:

  1. Tuổi từ 7 đến 8
  2. Trinh do: Biet doc cac chu ca'i
  3. Doc duoc va^`n tho^ng (truoc day goi la van xuo^i - phu am + nguyen am, thi du: ta, ma'...)
  4. Co Dung nguyen se gap cac em luc 3 gio chieu chu nhat 24 thang 5 nam 2009 tai VVH de noi chuyen voi cac em va phu huynh.
Muc tieu la sau khi hoc xong Lop Vo Long C cac em hoc sinh se biet:
  • Đoc cac chu cai
  • Đoc van thong
  • Đoc van cha(.n [truoc day goi la van nguoc (khong d-u'ng vo+'i ngu am hoc) - nguyen am + phu am, thi du a'n, a(n..]
  • Đoc duoc cac chu Viet
 
Cac qui vi phu huynh, thay co va than huu co cac em hoc sinh o+? vao ye^u ca^`u tren muon dua con em theo hoc Lop Vo Long C cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (chuong trinh du tru keo dai 8 nam) xin lien lac:

-Dien thoai:
   Thuy Minh Ho^`ng (714) 595-5763
   Ngoc Dzung (714) 489-7099
 
Rat mong cac qui Thay Co giup pho bien tin tuc nay.
 
Ti`nh tha^n,
 
Thuy Minh Ho^`ng
BDH - Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem VVH
Comments