Lễ bế giảng khoá mùa Xuân 2009

posted May 20, 2009, 11:25 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:21 AM ]
Kinh goi cac qui vi Phu huynh,

Thu bay tuan nay 25 thang 4 cac em se co bai kiem cuoi khoa luc 3 gio va thu bay ke tie^'p ngay 2 thang 5 nam 2009 Khoa Mua Xuan 2009 cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) se lam le Be Giang luc 3 gio va cham dut luc 5 gio tai Phong hoi VVH.  Trong buoi le Be Giang se co phan trinh dien van nghe nhu+: hat, mua, dan piano, guitar, va bie dien vo thuat, ke chuyen... do cac em hoc sinh thuoc cac lop cua CTVNTD dda~m tra'ch.  Ban Dieu Hanh CTVNTD rat mong cac qui phu huynh khuyen khich con em minh ghi ten tham du cac tiet muc vu+`a ne^u tre^n.  Day cu~ng la moi truong dde^? ca'c em ta^.p ddu+'ng truoc dda'm ddo^ng.  Ngoai ra, trong buoi le Be Giang chung ta se to chuc buoi a(n nhe. (du+o+'i hi`nh thu+'c Pot luck, rat mong qui vi phu huynh, moi nguoi mot tay, mang mot mo'n a(n d de^? ca'c em cu`ng a(n chung va vui chung voi nhau.)
Moi chi tiet xin qui vi lien lac:
Co^ Ngoc Dzung
      Email: dzung_tran@arium.com
      Tel: (714) 234 - 9932
Rat mong su tiep tay tich cuc cua cac qui vi.
Chan thanh cam on qui vi,
 
Thuy Minh Ho^`ng,
(714) 595-5763
Comments