Khai giảng khoá mùa Hè 2009

posted May 27, 2009, 5:57 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 27, 2009, 5:54 AM ]
Kính gởi các quý vị Phụ Huynh,

Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) se khai giang Khoa Mua He 2009 danh cho Lop Vo Long C va Lop Hai B vao luc 3 gio chieu thu bay ngay 30 thang 5 nam 2009 tai Vien Viet Hoc. 
Ban Dieu Hanh CTVNTD kinh mong cac qui vi Phu Huynh giup chuan bi:
  1. Dua con em den Vien d-u'ng 2 gio 30 chieu de lam d-o+n ghi danh;
  2. Lop hoc se bat dau d-u'ng 3 gio;
  3. Tap vo+?, but chi, ca(.p sa'ch cho hoc sinh;
  4. O^n ta^.p cac bai hoc vu+`a qua.

Nhan day, BDH CTVNTD kinh goi den qui vi lich sinh hoat cua Khoa Mua He 2009 (xem att. file.)
BDH CTVNTD rat ha^n hoan mong gap lai cac qui vi Phu Huynh va dac biet la gap lai cac em hoc sinh thuong men.
 
Moi chi tiet xin lien la.c:
Co^ Ngoc Dzung
(h) (714) 777-3114
(c) (714) 458-5881
 
Tran trong,
Thuy Minh Ho^`ng
BDH CTVNTD
Comments