Chuẩn bị lễ bế giảng

posted May 20, 2009, 11:26 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated May 20, 2009, 11:22 AM ]
Thua Thay Co,

Minh Ho^`ng xin duc ke^'t buoi hop cua Chuong Trinh Viet Ngu Thi Diem (CTVNTD) thu+' ba?y vu+`a qua:
1.Co: Thanh Thuy' va Minh Trang: Duc ket cac tiet muc: van nghe, vo thuat..., pha't bieu cua cac em hoc sinh (Kevin, Mai Ha^n+Mai Linh, Ta^m Nguye^n)
2.Co Thuy? Tie^n: Phat bieu cua phu huynh
3.Co Thuy Minh Ho^`ng: Dieu hop tong quat buoi le^~, mang thung T shirt
4.Dieu hop chuong trinh va d-e^` cu+? MC, phu giup huong dan cac em hoc sinh chuyen tiep cac tiet muc: Co Kim Nga^n va cac Thay Co: Thi.nh, Thyd-an, Huye^`n Tra^n, Ngo.c Ha.nh, Nam, Minh Nhi.
5.Cung cap danh sach phu huynh va hoc sinh (lop vo long B va lop hai) cho Co Ngo.c Tra^m, Tra^`m Ho^`ng: Co Ngo.c Dzung
6.Co Ngo.c Tra^m: Goi dien thoai nhac va moi phu huynh: Potluck, cac em mac T shirt co logo VVH
7.Co Tra^`m Ho^`ng:In certificate
8.Chu+ng ba`y thu+c an: Co Ngo.c Tra^m va Mai Kho^i
9.Sap xep ban ghe va cho ngoi cho phu huynh, hoc sinh: Cac Thay Co: Thi.nh, Thyd-an, Huye^`n Tra^n, Ngo.c Ha.nh, Nam, Minh Nhi, La^n.
10.Chu.p hi`nh:Thay Vu+o+ng Hue^
11.Am thanh va quoc ca Viet Mi: Thay Minh Phu'c
Minh Ho^`ng the^m mot de nghi: Vi` tuan le^~ sau d-o' la Mother Day, Co Ho^`ng Linh giup mua chu+`ng 25 hoa ho^`ng d-e^? cac em hoc sinh tang Cha Me.
Rat mong gap cac Thay Co luc 2:30 pm tai VVH.
Ti`nh tha^n
Minh Ho^`ng
Comments