Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm

posted May 9, 2009, 6:18 AM by Minh-Lân Nguyễn   [ updated May 20, 2009, 12:01 PM by Quốc-Anh Vương ]
1. Viết sổ tay "Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm"
    a. Sổ tay tổng quát
    b. Sổ tay phụ huynh
    c. Sổ tay thầy cô giáo
2. Nội dung CTVNTD
3. Lịch trình thực hiện
Comments