Đức Phật Giưã Chúng Ta

posted Aug 31, 2013, 1:53 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated Jan 26, 2017, 8:02 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Tác giả: 
Trần Ngọc Ninh 
Xuất bản: Viện Việt Học, 2013 
Giá tiền: $25.00 US 
Số trang200 (32 trang màu) 

Bià cứng 

Cước phí trong nước Mĩ: $3/quyển 
Cước phí ngoài nước Mĩ: $10/quyển 
Mua trên 10 quyển, giá $20/quyển + $13 cước phí 

Sách xuất bản lần đầu bởi Lá Bối (1972, Saigon). Lần tái bản 2013 có thêm Lời Tưạ mới, bảng đối chiếu sơ lược lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Chàm, Khmer, và nhiều tranh ảnh tài liệu mới. 

Mục Lục: 

Tưạ và lời ghi ơn  (cho lần xuất bản thứ hai) 
Phàm-lệ 
Lời mở đầu 
I. Tu và Hành 
II. Đức Phật lịch-sử 
III. Đức Phật và sự cải-tạo xã-hội 
IV. Sự cải-tạo-xã-hội dưới ánh Đạo Phật trong lịch-sử 
V. Đức Phật giưã chúng ta 
VI. Vị trí cách-mạng cuả Phật-giáo 

Xin gửi chi phiếu về: 
Institute of Vietnamese Studies                         
P.O. Box 11900 
Westminster, CA 
92685-1900

Liên lạc: info@viethoc.com
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Aug 31, 2013, 1:54 AM
Comments