Tài Liệu‎ > ‎

Bài Giảng - Lớp Ngữ Pháp Việt Ngữ (2008.09.29 - 2011.05.06)

Audio files:
Lớp Ngữ Pháp Việt Ngữ, dựa trên Cơ-cấu pháp (structuralism), do Gs Trần Ngọc Ninh giảng dạy vào mỗi tối Thứ Sáu tại VVH, từ 2008.09.29 đến 2011.05.06.
(Class - Vietnamese Grammar, based on structuralism, lectures by Professor Ninh Ngoc Tran every Friday night at the Institute of Vietnamese Studies, from 2008.09.29 to  2011.05.06.)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ć

Download
Ngữ Pháp Việt Ngữ, 2008.09.29, Dẫn Nhập, phần 1  14911k v. 3 Apr 18, 2010, 5:30 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Ngữ Pháp Việt Ngữ, 2008.09.29, Dẫn Nhập, phần 2  11298k v. 3 May 16, 2010, 5:09 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Ngữ Pháp Việt Ngữ, 2008.09.29, Dẫn Nhập, phần 3  11256k v. 3 May 16, 2010, 5:17 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (a)  14876k v. 3 Sep 24, 2010, 5:48 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (b)  12376k v. 3 Sep 24, 2010, 5:49 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (c)  13345k v. 3 Sep 24, 2010, 5:50 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (d)  14735k v. 3 Sep 24, 2010, 5:51 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (e)  18340k v. 3 Sep 24, 2010, 5:52 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2008.09.04, Âm vị học (f)  15871k v. 3 Sep 24, 2010, 5:53 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Ngữ Pháp Việt Ngữ, 2010.03.19, phần 1  17581k v. 3 Jun 13, 2010, 2:41 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng 2010.04.09 - Đại từ (PRO-X)  12569k v. 3 Apr 12, 2010, 8:23 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Ngữ Pháp Việt Ngữ, 2010.04.16, Ôn lại N và V.  14070k v. 5 Apr 17, 2010, 6:12 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Ngữ Pháp Việt Ngữ 2010.05.14 (Theta Theory và Case)  10759k v. 3 May 16, 2010, 4:56 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Đoạn dạng I  4575k v. 3 Jul 18, 2010, 5:09 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Đoạn dạng II  5418k v. 3 Jul 18, 2010, 5:10 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng NPVN, 2010.07.30, Đoạn dạng III  10675k v. 3 Jul 31, 2010, 6:29 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Grammaticalization, phần I  3927k v. 3 Aug 7, 2010, 6:13 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Grammaticalization, phần II  4792k v. 3 Aug 7, 2010, 6:14 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Grammaticalization, phần III  3919k v. 5 Aug 7, 2010, 6:15 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Đoạn dạng Việt Nam: THÌ (RẰNG MÀ LÀ)  8520k v. 3 Aug 14, 2010, 5:20 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Giảng tiếp về Grammaticalization  5216k v. 3 Aug 21, 2010, 7:43 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Đoạn dạng Việt Nam MÀ (thì rằng mà là)  16950k v. 3 Aug 21, 2010, 7:44 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng 2010.08.27, Đoạn dạng LÀ.  10958k v. 3 Aug 28, 2010, 4:51 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Đoạn dạng RẰNG và CHO  12090k v. 3 Sep 4, 2010, 12:13 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng CCVN, 2010.09.10, ĐỂ  7757k v. 3 Sep 24, 2010, 5:47 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Ôn lại Ngữ pháp Việt ngữ. Các đoạn dạng khác.  14875k v. 3 Sep 26, 2010, 5:27 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Ôn lại NPVN. Noun và Verb (a)  4918k v. 3 Oct 3, 2010, 3:36 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Ôn lại NPVN. Noun và Verb (b)  10717k v. 3 Oct 3, 2010, 3:37 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Bài giảng Syntax 01: Triết lí ngôn ngữ  8246k v. 3 Nov 13, 2010, 3:35 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 2, Triết lí Ngôn Ngữ (Ấn Độ)  8088k v. 3 Dec 4, 2010, 3:13 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 05. Dẫn nhập vào Cú pháp.  11652k v. 3 Jan 16, 2011, 1:49 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 06. Lí thuyết Chomsky.  18463k v. 3 Feb 12, 2011, 4:53 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 07. Syntax của Chomsky và Phrase Structure.  14335k v. 3 Feb 12, 2011, 4:54 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 08. Chomsky và PS.  13446k v. 3 Feb 19, 2011, 2:58 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 09, Transformation của Chomsky  10689k v. 3 Feb 26, 2011, 4:31 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 10, UG.  12734k v. 3 Mar 12, 2011, 4:25 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 11, Cú pháp VN.  14024k v. 3 Mar 12, 2011, 4:24 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 12, Constituency (Tính Thành Phần của câu)  10421k v. 3 Mar 20, 2011, 5:33 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 13. Relations.  13012k v. 3 Mar 27, 2011, 5:58 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 14. Relations (con't)  14336k v. 3 Apr 2, 2011, 2:45 PM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Liên hệ: Projection  12395k v. 3 Apr 10, 2011, 3:43 AM Chí-Thông Nguyễn
ċ

Download
Relations (tt)  12148k v. 3 Apr 24, 2011, 3:30 AM Chí-Thông Nguyễn
Ć

Download
Syntax 18. Danh từ, N  14912k v. 3 May 4, 2011, 2:54 AM Chí-Thông Nguyễn
ċ

Download
Syntax 19. Noun phrase.  15898k v. 3 May 13, 2011, 3:59 AM Chí-Thông Nguyễn
Comments