Viện Việt-Học‎ > ‎Phân Ưu‎ > ‎

PHÂN ƯU

posted Jul 10, 2015, 5:27 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Aug 17, 2016, 1:26 PM ]

 Vô cùng xúc động nhận được tin đau buồn: 

 Thân mẫu cuả Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan - 

 Hội viên thường trực Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học

 Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN KHẮC HOẠCH 

 Nhũ danh NGUYỄN NGUYỆT NGA 

 Pháp danh Kim Liên 

 Đã từ trần vào ngày 5 tháng Bảy năm 2015 (nhằm ngày 20 tháng Năm năm Ất-Mùi) tại Anaheim, California 

 Hưởng thọ 86 tuổi 

 Viện Việt-Học thành kính chia buồn Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan 

 cùng toàn thể tang-quyến. 

 Nguyện cầu anh linh Cụ Bà Kim Liên NGUYỄN NGUYỆT NGA siêu sanh Cõi Phật. 

 BAN CỐ-VẤN 

 BAN GIÁO-SƯ 

 HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH và toàn-thể VIỆN VIỆT-HỌC 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 


Comments