Phân Ưu


PHÂN ƯU Ông Nguyễn Minh Lân

posted May 4, 2018, 2:57 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 4, 2018, 3:04 PM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Lê Hữu Mục

posted Nov 21, 2017, 6:07 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 6:19 PM ]


PHÂN ƯU Cụ Quả Phụ Lê Đình Duyên

posted Mar 13, 2017, 11:24 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 14, 2017, 4:27 PM ]

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LeDinhDuyen%20%28VVH%29%2014%20pu-1.png

PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Thanh Liêm

posted Nov 22, 2016, 9:42 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:40 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Tạ Chí Đại Trường

posted Nov 18, 2016, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:41 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Tư Mô

posted Aug 17, 2016, 3:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:41 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Ngọc Bích

posted Aug 17, 2016, 1:42 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:42 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Lưu Trung Khảo

posted Aug 17, 2016, 1:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:43 AM ]


PHÂN ƯU

posted Jul 10, 2015, 5:27 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Aug 17, 2016, 1:26 PM ]


 Vô cùng xúc động nhận được tin đau buồn: 

 Thân mẫu cuả Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan - 

 Hội viên thường trực Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học

 Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN KHẮC HOẠCH 

 Nhũ danh NGUYỄN NGUYỆT NGA 

 Pháp danh Kim Liên 

 Đã từ trần vào ngày 5 tháng Bảy năm 2015 (nhằm ngày 20 tháng Năm năm Ất-Mùi) tại Anaheim, California 

 Hưởng thọ 86 tuổi 

 Viện Việt-Học thành kính chia buồn Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan 

 cùng toàn thể tang-quyến. 

 Nguyện cầu anh linh Cụ Bà Kim Liên NGUYỄN NGUYỆT NGA siêu sanh Cõi Phật. 

 BAN CỐ-VẤN 

 BAN GIÁO-SƯ 

 HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH và toàn-thể VIỆN VIỆT-HỌC 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 


PHÂN ƯU

posted Oct 7, 2014, 2:49 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 1, 2016, 11:24 AM ]


 Vô cùng xúc động khi được tin 

 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN 

 Đã mệnh chung vào ngày 3 tháng Mười năm 2014 

 tại Ottawa, Canada 

 Hưởng thọ 91 tuổi 

 Viện Việt-Học thành-kính 

 chia buồn cùng tang-quyến và nguyện cầu anh-linh cuả 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN sớm về cõi Vĩnh-Hằng

 

 Thành-Kính Phân Ưu 

 Viện Việt-Học 


external link
https://sites.google.com/site/tonthatthienmemorial/
external link
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_Th%E1%BA%A5t_Thi%E1%BB%87n


1-10 of 12