Tin Sinh Hoạt tháng Ba năm 2018

posted Feb 19, 2018, 6:07 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 5, 2018, 12:24 PM ]

 

 

 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Ba 

2018 

 

 

 

1.    Thứ Bảy, ngày 3 tháng Ba, 2018 từ 10:00 AM đến 1:00 PM 


Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


Thuyết trình:  Phụ-Nữ Đông Á và Đông Nam Á 

Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

2.    Chủ-nhật, ngày 4 tháng Ba, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM 


Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học     


     Thuyết trình:  Tình-Hình Thế-Giới Qua Con Mắt Người Nhật 

Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Ba, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


     Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển 

     Điều hợp: Little Saigon Music Center 

  

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Little Saigon Music Center chân-thành cảm ơn các tác-giả Việt-Nam và ngoại-quốc với nhạc-phẩm sẽ được trình bày trong chương-trình tháng Ba. 

 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần: 

 

Thứ Hai & Thứ Ba 

 

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Ba 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 

Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Chủ-Nhật 

 

1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


a) Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 

    Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


b) Lớp Nik Software Workshop 

    (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 

    Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 

     Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

 

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng: 

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

__________________________________

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

 

 

 

1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 

 

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS

 

Tháng Ba, 2018: 

Thứ Sáu, ngày 2 tháng Ba từ 7:00 PM đến 10:00 PM 

Chủ-đề:  HÁT VỚI CÂY ĐÀN GUITAR (8:00 PM - 10:00 PM) 

 

·    ​Chương trình:  ​

·       7:00 - 8:00 pm >>    Thành viên VACGS và thân hữu thực tập 

·       8:00 -10:00 pm >>   Trình diễn: Đơn ca, song ca, hợp ca với đàn Guitar 

                                                         Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

                                                         Khiêm Trinh (657) 271-9424 // Email: ktrinhluong@gmail.com 

                                                 

·     Vào cửa miễn phí 

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học 

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050 


Comments