Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2018

posted Feb 16, 2018, 11:16 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 19, 2018, 6:58 PM ]


 

 

 

 

 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Hai 

2018 


 

 

 

1.    Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai, 2018 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học     


     Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Xuân và Tình Yêu 

    

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn các nhạc-sĩ và nhà-thơ sau đây với tác-phẩm được trình bày trong chương-trình Xuân và Tình Yêu: 

 

Anh Chương (thơ:  Nguyễn Văn Hạnh) - Chính Mung - Diệu Hương - Dương Thiệu Tước & Minh Trang - Duy Yên & Quốc Kỳ - Hoàng Thi Thơ - Lê Tín Hương - Lê Uyên Phương – 

Ngân Giang - Nguyễn Ánh 9 (thơ:  Bùi Hồng Thúy) - Phạm Anh Dũng - Phạm Đình Chương - Phạm Duy - Trường Sa - Từ Công Phụng - Văn Phụng

 

 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

Vào cửa miễn-phí – Mọi bảo-trợ, đóng-góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần: 

 

Thứ Hai & Thứ Ba 

 

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 


Từ 7:00 PM đến 8:30 PM 

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Ba 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 


Từ 7:00 PM đến 9:00 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Năm (Mỗi hai tuần, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 tháng Hai, 2018) 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca 


Từ 6:30 PM đến 7:45 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018) 

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018 


Từ 3:00 PM đến 5:30 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

Chủ-Nhật 

 

1.    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học 


a)     Lớp Nhiếp-Ảnh 2018 (từ 21/1/18 đến 6/5/18) 


     Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.  Thời gian:  13 tuần lễ 


b)    Lớp NIK (từ 4/2/18 đến 22/4/18) 


     Từ 12:00 PM đến 3:30 PM.  Thời gian:  6 tuần lễ 


     Liên-lạc: (714) 386-0954  // Email: info@viethoc.com 

 

 

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 


Từ 5:30 PM đến 7:30 PM 


 

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng: 

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 

 

Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 


Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học: 

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu: 

 

 

 

1.      □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 


Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 


 

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS


từ 7:00 PM đến 10:00 PM 


Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

 

 

Comments