Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2016

posted Dec 25, 2015, 4:25 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 7, 2016, 12:45 PM ]

 ▪  Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪  Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016  ▪ 
 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi  -  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống  ▪ 
 ▪  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học  ▪ 

 

Tháng Giêng
 2016 

1. Thứ Bảy 9 tháng Giêng năm 2016 từ 6:30 PM – 10:30 PM (File: # 1)

     Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học & Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng

   Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ

 

2. Chủ-nhật 10 tháng Giêng, 2016 lúc 9:30 AM (File: # 2)

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học khai giảng

     Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016

 

3. Chủ-nhật 17 tháng Giêng năm 2016 từ 2:00 PM - 4:30 PM (File: # 3)

    Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi

    Diễn-giả:  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng

4. Thứ Bảy 30 tháng Giêng năm 2016 từ 3:00 PM - 5:30 PM

    Trường Việt-Ngữ VVH Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống (ngày 21tháng Chạp Âm-lịch)

 

 

5. Ngoài ra, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và

    Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH (Files: # 5.15.2):

5.1.Nhận ghi-danh tham-gia Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi;

5.2.Mở Khoá Hè 2016Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học trong 6 tuần lễ, vào mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:00 PM, bắt đầu Thứ Bảy 16 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2016.

 

Viện Việt-Học6 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.XuanTinhYeuTuoiTre.jpgBích-chương - Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt-Học & 
Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng 2016:  Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ  (File: # 1)
1.XuanTinhYeuTuoiTre.jpg
769k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OmU5OTYyMDQ1MDQzZGU2MAThông-báo - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học khai giảng 
Lớp Nhiếp-Ảnh Nghệ-Thuật 2016  (File: # 2)
2.Thong-bao ve lop nhiep anh CLB VIEN VIET HOC.doc-v27r27-web.doc
97k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjY4M2NkNmZmZDA1ZWE5NWYThiệp Mời - Buổi nói chuyện về đề-tài:  Yêu Nước Thương Nòi (File: # 3)
Diễn-giả:  Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Hoàng
3.TM-Yeu Nuoc Thuong Noi.pdf
3,395k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/5.1.BHX%20TN_2016_20%20x%2030_Resized.jpg?attredirects=0Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi VVH - Thông Báo (File: # 5.1)
5.1.BHX TN_2016_20 x 30_Resized.jpg
191k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/5.2.KhoaHe2016-Poster02%28resized%29_Final-edited-web.jpg?attredirects=0Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học - Khóa Hè 2016: Học Đọc và Viết theo Âm-vị-học (File: # 5.2)
5.2.KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final-edited-web.jpg
289k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxYTI4YWIwNGUyZjZhMTI
Lịch Sinh Hoạt Tháng Giêng 2016
0.Lich sinh hoat thang Gieng_1.docx-r3v3-web.docx
16k  View  DownloadComments