2. Insert of "Recent posts" gadget

1:
2:    Post length: Short snippet
Insert "recent post" gadget recently 2023.01.28.sat:
Weird!! no thumbnails at all !!!

Recent Announcements ‎‎‎(posts)‎‎‎ of Lich Sinh Hoat

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHO ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 56. View more »

Post length: Medium snippet
Copy gadget from above inserted gadget.

Recent Announcements ‎‎‎‎‎(posts)‎‎‎‎‎ of Lich Sinh Hoat

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHOÀN-TT        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh DũngĐôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com(Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)  Ċ ď        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp) Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com       (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM               Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc thính-phòng ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện Việt-Học.  Kính mời các quí-vị tham      dự từng phần hoặc tất-cả, bao gồm 4 chương-trình:      a.     Thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 6:00 PM & Chủ-nhật ngày 12 tháng Giêng từ 9:30 AM đến 1:00 PM Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com        b.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 3:00 PM đến 4:30 PM Trung-Tâm ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học      Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 – 2020         Khai Giảng: 1 tháng Mười Hai, 2019            Bế Giảng:    26 tháng Tư, 2020     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Hai Tri-Âm      Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110 Email: info@viethoc.com(Xin m ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcChương-trình ca-nhạc tháng Mười MộtNhững Ca-khúc Tìm Quen Giới thiệu các nhạc-phẩm cũ và mới cuả các nhạc-sĩ thân-hưũ Viện Việt-Học, và một số nhạc-phẩm phổ từ thơ cuả Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở Viện.Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110Email: info@viethoc.com(Xin mời xem bích-chương đính kèm)2.     Thông-báo Tuyển ca ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 56. View more »

3: 
4: Post length: Short snippet
Copy "recent post" gadget from 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/

thumbnail code looks weird: "&" instead of "&" which causes it to download instead of display. example:
https://groups.google.com/a/viethoc.com/group/tin/attach/1d4a67af5c284/image.png?part=0.1&view=1


Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHO ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 56. View more »
Post length: Medium snippet
Copy gadget from above inserted gadget.

Lịch Sinh Hoạt Hàng Tháng

 • Tin Sinh-Hoạt Bổ-Túc tháng Ba 2020 Viện Việt-HọcTin Sinh-Hoạt B-Túc tháng Ba  1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM ĐàHOÀN-TT        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp)Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh DũngĐôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com(Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)  Ċ ď        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM ...
  Posted Jul 25, 2021, 10:13 PM by Chí-Thông Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Ba 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Ba    1.     Chủ-nhật, ngày 8 tháng Ba từ 2:00 PM đến 4:30 PM        Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học        Ra Mắt Sách:  Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ Tác-giả: Giáo-sư Vĩnh Đào (đến từ Pháp) Cảm tưởng về tác-phẩm:  Trưởng Lê Anh Dũng Đôi nét về tác-phẩm:  Giáo-sư Đàm Trung Pháp       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com       (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)        2.       Thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, 2020 từ 7:30 PM đến 10:30 PM               Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc thính-phòng ...
  Posted Feb 29, 2020, 8:43 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Giêng 2020 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học  Tháng Giêng       1.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 10:30 PM      Tất-Niên Kỉ-Hợi 2019 Viện Việt-Học.  Kính mời các quí-vị tham      dự từng phần hoặc tất-cả, bao gồm 4 chương-trình:      a.     Thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 9:30 AM đến 6:00 PM & Chủ-nhật ngày 12 tháng Giêng từ 9:30 AM đến 1:00 PM Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Triễn-lãm ảnh nghệ-thuật  Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com        b.     Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, 2020 từ 3:00 PM đến 4:30 PM Trung-Tâm ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:20 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Hai 2019 Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học   Tháng Mười Hai   1.     Chủ-nhật, ngày 1 tháng tháng Mười Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học      Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 – 2020         Khai Giảng: 1 tháng Mười Hai, 2019            Bế Giảng:    26 tháng Tư, 2020     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học      Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Hai Tri-Âm      Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110 Email: info@viethoc.com(Xin m ...
  Posted Aug 24, 2020, 7:22 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn
 • Tin Sinh-Hoạt Tháng Mười Một 2019   Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Mười Một 2019 1.     Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Một, 2019 từ 7:00 PM đến 10:30 PM Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcChương-trình ca-nhạc tháng Mười MộtNhững Ca-khúc Tìm Quen Giới thiệu các nhạc-phẩm cũ và mới cuả các nhạc-sĩ thân-hưũ Viện Việt-Học, và một số nhạc-phẩm phổ từ thơ cuả Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở Viện.Bảo-trợ vào cưả: $10.00Mọi bảo-trợ, đóng góp khác xin liên lạc:  (714) 270-8110Email: info@viethoc.com(Xin mời xem bích-chương đính kèm)2.     Thông-báo Tuyển ca ...
  Posted Nov 7, 2019, 4:56 AM by Chí-Thông Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 56. View more »

Comments