Phạm Văn Hải

Giáo sư Phạm Văn Hải

Trưởng Ban Ngữ Lí Học Việt Nam Viện Việt-Học

Trường đã theo học:
 • Trung-học:
  • Dũng-Lạc, Hà-nội
  • Hồ-Ngọc-Cẩn, Sài-gòn
  • Hồ Ngọc Cẩn, Gia-định
  • Chu Văn An, Sài-gòn.
 • Đại-học:
  • Trường Khoa-học và Trường Văn-Khoa, Sài-gòn
  • Trường Ngữ-học và Ngôn-ngữ, Viện Đại-học Georgetown, Washington, DC.
Sách đã xuất-bản:
 • Quốc-văn – Lớp Ðệ Tứ (1966)
 • Quốc-văn – Lớp Ðệ Nhị (1970)
 • Ðối-chiếu Tiếng Hán-Việt và Tiếng Bắc-kinh (1967)
 • Vần tiếng Việt (1976)
 • Ảnh-hưởng Trung-hoa trong tiếng Việt (1976)
 • The influence of T’ang Poetry into Vietnamese Poetry Written in Nôm Characters and in Quốc-ngữ Writing System (1980)
 • Sách Vỡ Lòng (1981)
 • Sơ-lược về Thể Lục-bát (1994)
 • Ðàn Bà (1994)
 • Ði Tìm Một Ðường Lối Viết Truyện Ngắn (1994)
 • Thơ Tình (1995)
 • [Vietnamese I – For College Students], 1996
 • Tiếng Việt II – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese II – For College Students], 1997
 • Tiếng Việt III – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese III – For College Students], 1997
 • Tiếng Việt IV – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese IV – For College Students], 1998
 • Viết Lại Truyện Ðời Xưa: Mưu-trí Ðàn Bà (1997)
 • Tiếng Kèm (1998)
 • Chữ Hán và tiếng Hán-Việt (2004)
Comments